Visie en missie

Naam van onze school : “De Weg-wijzer”

Weg-Wijzer is een tweeledig woord met een veelheid aan betekenissen:

Bij het lezen of horen van deze woorden denken we doorgaans enkel aan een richtingaanwijzer; niets is minder waar Weg: verwijst naar ons christelijk opvoedingsproject we trachten via de lessen godsdienst en door onze algehele aanpak de kinderen voor te gaan in deze overtuiging.

Wijzer: deze geeft de richting aan en geeft de Weg een vollere betekenis.Tevens streven we ernaar onze kinderen “wijzer” te maken in hun groei naar volwassenheid.
Hiermee bedoelen we niet enkel het cognitieve, verstandelijke, maar evenzeer de sociale, emotionele, creatieve als geestelijke groei.

De wegwijzer: De “Ankerpunten van de Zusters van Liefde” vormen de wegwijzers in de groei naar volwassenheid.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen.

Visie van de school:

Onze schoolvisie is nauw verbonden aan de visie van Tabor. Tabor staat voor een netwerk van dienstverlenende organisaties uit het onderwijs en de welzijns- en gezondheidszorg die gegroeid zijn uit een christelijke traditie.

De kernopdracht van Tabor is waardegericht ondernemen in welzijnszorg, gezondheidszorg en onderwijs.

Waardegericht ondernemen betekent voor Tabor bewust en consequent vormgeven aan een organisatiestructuur waarin gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke graad van menswaardigheid, en dit vanuit een gemeenschappelijk en duidelijk verwoord waardekader.

Het waardekader van Tabor is ook terug te vinden in het pakket Wegwijzers van onze school, waarin we onze visie duidelijk maken : gastvrijheid,solidariteit, kwaliteit, evenwaardigheid, openheid, soberheid en innovatie zijn de kerngedachten waarbinnen ons onderwijsproject zich afspeelt.


Welke school willen we zijn ?

We willen een school zijn, waar we vanuit onze voorbeeldfunctie, onze talenten en levenservaring kinderen willen begeesteren en prikkelen in de ontdekking van hun persoonlijke talenten en vaardigheden, om hun zelfstandig en constructief te leren functioneren in de maatschappij van morgen.

Doorheen ons dagelijks leven en werken op onze school, binnen en buiten de klas, willen we deze visie op een sprankelende wijze proberen waarmaken.

Dit houdt in dat we elke dag openstaan voor de boodschappen die onze kinderen zelf aanbrengen, maar ook aandacht hebben voor de vragen en bezorgdheden van de ouders. Relevante maatschappelijke tendensen binnen de opvoedingscontext van de kinderen worden beoordeeld, bewaakt en indien passend, ook geïmplementeerd.

Samen opvoeden betekent immers luisteren naar kennis en ervaringen bij de opvoeding van elk kind. We willen een positief opvoedingsklimaat aanbieden op maat van elke kind.

We geloven ook in de meerwaarde van een sterke ouderbetrokkenheid, waarbij de gedeelde zorg voor het kind of de leerling, de ouder of de buurt zich  vertaalt in een dynamisch programma waarbinnen de kwaliteit van leren  centraal staat.

School maken ligt precies in de benadering van het individueel kind met zijn persoonlijke talenten en vaardigheden. Wij werken eraan om elk kind zijn of haar plaats te laten vinden binnen ons pedagogisch project.


—-> We zijn een zorgzame school

We geloven in de evenwaardigheid van elk individu.

Elk kind heeft zijn eigenheid, bezit een schat aan talenten en vaardigheden, die hier binnen de school tot ontwikkeling mogen komen.

We tekenen een schoolbeleid uit waarin het individu haar kansen krijgt.

Daarom hebben we aandacht voor gedifferentieerde werkvormen, klasoverschrijdende samenwerkingsverbanden en een gestructureerd zorgverhaal gebaseerd op kwaliteit en een grote transparantie.

We stellen het leren van een kind voorop. We respecteren de tijd die een kind nodig heeft en de tijd die een kind wil nemen om te leren leren.

De klasleerkracht is de spilfiguur. Hij of zij begeleidt de leerlingen vanuit haar persoonlijk klasmanagement. Hij of zij observeert, omschrijft en vertaalt de nodige hulp in concrete handelingen.

Het zorgproces is echter een verhaal waarin samenwerkingsverbanden worden uitgetekend en waarin de zorgleerkracht en de directie bij overleg het draagvlak voor de leerlingen versterken.

—-> Een school waarin iedereen gelijkwaardig is

We handelen vanuit de overtuiging dat elk leven, hoe klein en hoe verschillend ook, waardevol is en moet geëerbiedigd worden.

We wijzen iedere vorm van onverdraagzaamheid en discriminatie af ten aanzien van degene die in wat voor opzicht ook anders is, denkt of voelt.

We willen een onderwijsproject zijn met ruimte voor creativiteit, die slechts kan bestaan in een sfeer van vertrouwen, tolerantie en positieve gezindheid ten opzichte van elkaar.

Waardering en respect voor wat iemand is of doet, moeten basishoudingen zijn.

We hebben aandacht voor het totale mensbeeld: hoofd, hart en handen. In een steeds ‘bewegende’ maatschappij willen we inspelen op de noden van vandaag en morgen.

Eigenheid van ieder betekent respectvol omgaan met de diversiteit. Een warm onthaal en een correcte omgangstaal betekenen dat de school haar gastvrijheid “koestert” en steeds wenst uit te stralen.

—-> Een school in verbondenheid

Verbondenheid staat voor solidariteit. We hebben als school een engagement ten aanzien van elk persoon. Daarbij gaat onze eerste zorg naar degene die het niet zo gemakkelijk hebben. We hebben de opdracht in de leerproblemen van onze kinderen te investeren.

We willen oog hebben voor verborgen noden, voor nieuwe actuele vragen en andere vormen van ondersteuning. Stil staan bij oorzaken houdt in dat we aandacht hebben voor overleg. Verbondenheid is tevens collegialiteit. Samenwerken is dan ook een permanent aandachtspunt.

Samen school maken houdt tevens in dat we luisteren naar iedereen die nauw betrokken is bij ons schoolverhaal. Leerlingen, leerkrachten, ouders, school-bestuur en externe ondersteuners tekenen vanuit hun engagement een draagvlak uit waar ieder kind zich gedragen mag weten.

Onze verbondenheid staat dan voor die solidariteit waar de geaardheid, de culturele achtergrond, de waardepatronen hun plaats mogen vinden.

—-> Een gastvrije, laagdrempelige school

We willen streven naar een laagdrempelig schoolverhaal, waar iedereen welkom is, waar beschikbaarheid vanzelfsprekend is. We willen in elke vorm van begeleiding werken aan een gepersonaliseerde benadering.

We willen ontmoeten centraal plaatsen. We willen de spil zijn in een samen-werkingsverband tussen de verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen bieden voor alle kinderen.

We willen ons ontplooien als een ‘Open Huis’ waar verenigingen ingebed zitten in de werking en visie van de school.

We willen de afstanden tussen school, buurt en dorp klein maken vanuit een gezamenlijk doel: kinderen prikkelen in hun ontwikkeling en vanuit ieders eigen specifieke kwaliteiten draagkracht bieden aan de kinderen die ons worden toevertrouwd.


—-> Een school met kwaliteit

We willen ons beleidsvoerend vermogen versterken waarbinnen we als schoolteam een sterke reflectie weten te ontwikkelen, de stimulans om te groeien in kwaliteit.

Kwaliteit staat hier dan voor doelgerichtheid. Ons onderwijskader is gebaseerd op de bestaande ontwikkelingdoelen en eindtermen. Ze houden zorg in vanuit een duidelijk en helder verhaal.

Het ontwikkelen van een algemeen onderwijscomfort voor kinderen, ouders en leerkrachten houdt eveneens een permanente vorming in.

Vanuit een gestructureerd nascholingsbeleid willen we deskundigheid binnen ons team bewaken en versterken.

Op systematische wijze werkt onze school aan haar kwaliteit door op regelmatige tijdstippen zelfevaluaties in te bouwen die zich richten op de globale werking van de school of op haar specifieke taken.

We willen dus niet alleen onderzoeken maar tevens ook bewaken. Een uitdaging waarin we steeds verder mogen groeien.

het schoolteam